Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r.

PYTANIE

Jakie warunki jakościowe muszą spełniać ścieki bytowe odprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód?

Organ otrzymał wniosek w sprawie zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, nie wymagającej pozwolenia, tj. ilość odprowadzanych ścieków na własny teren nie przekroczy 5,0 m3 na dobę. We wniosku wskazano, iż skuteczność oczyszczania ścieków w przedmiotowej oczyszczalni będzie zgodna z warunkami dotyczącymi minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń właściwych dla danej aglomeracji, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Brak jest natomiast informacji dotyczących maksymalnych wartości poszczególnych zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.

Czy w przedmiotowym przypadku, możliwe jest przyjęcie zgłoszenia wyłącznie na podstawie podanego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach?

Czy też konieczne jest zapewnienie nieprzekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 81, pomimo faktu, iż wprowadzanie ścieków nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?