Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca złożył do starosty wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, w związku z jej rozbudową i zwiększeniem mocy produkcyjnych. We wniosku wskazano, że instalacja zużywać będzie "950 Mg/rok rozpuszczalników" (przy czym nie określono, czy są to rozpuszczalniki organiczne). Wskazano również, że instalacja zużywać będzie "1800 Mg/rok materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne", oraz że zużycie maksymalne materiałów zawierających lotne związki organiczne w instalacji wyniesie 1950 Mg/rok, co w przeliczeniu na LZO wyniesie 1110 Mg/rok. Jednocześnie w bilansie masowym i rodzajach wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw wskazano, iż łączne zużycie LZO zawartego w farbach, lakierach i utwardzaczach, oraz klejach i rozpuszczalnikach wyniesie 1510 Mg/rok. W dotychczasowym pozwoleniu zintegrowanym ilość zużywanych rozpuszczalników (bez wskazania, czy są to rozpuszczalniki organiczne) określono na 750 Mg/rok. We wniosku o wydanie dotychczas obowiązującego pozwolenia zintegrowanego wskazano, że instalacja zużywać będzie "1250 Mg/rok LZO przy łącznym zużyciu surowców i preparatów, tj. farb, lakierów, klejów i rozpuszczalników 1578 Mg/rok."

Które z ww. wartości należy porównać i przyjąć przy ocenie, czy zmiana instalacji ma charakter istotny, mając na uwadze treść art. 214 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?