Jakie świadczenie można uznać za świadczenie okresowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji, gdy dwie spółki będące podmiotami powiązanym w rozumieniu przepisów podatkowych, zawarły porozumienie, na mocy którego jedna z tych spółek oddaje drugiej na okres dwóch lat, środek trwały do używania, ustalając przy tym termin zapłaty za tę usługę na koniec okresu, na jaki udostępniono środek trwały, a także, że z upływem 2-go roku udostępnienia przedmiotu umowy uważa się ją za wykonaną, znajdzie zastosowanie art. 12 ust.3c ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Czy w takim przypadku można mówić o więcej niż 1 rocznym (2 letnim) okresie rozliczeniowym ?

Czy w takiej sytuacji dopuszczalne będzie rozpoznanie przychodu z tytułu wykonania usługi na dzień jej wykonania zgodnie z ustaleniami umownymi ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX