Jakie środki przymusu można zastosować wobec mieszkańca, jeżeli szambo wylewa się na pobliską drogę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2021 r.

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy mieszkańca gminy, który zamieszkuje w budynku jednorodzinnym podłączonym do zbiornika bezodpływowego. Niestety mimo wezwań dotyczących wywozu nieczystości ciekłych oraz wszczętego postępowania, mieszkaniec nie przedstawia dowodów opłat poniesionych za wywóz, również nie ma zawartej umowy z firmą zajmującą się wywozem szamb. Szambo wylewa się na pobliską drogę i do tej pory nie zostało zabezpieczone (pokrywała je paleta). Tą kwestę skierowałam do nadzoru budowlanego.

Jakie środki przymusu można zastosować i w jakim trybie, skoro posiłkując się art. 5 ust. 7 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) – dalej u.u.c.p.g. można nałożyć decyzję nakazującą wywóz, ale art. 5 ust. 8 u.u.c.p.g. wskazuje, że ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX