Jakie środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy w sytuacji, kiedy zamawiający naliczył karę umowną wykonawcy i tym samym... - OpenLEX

Jakie środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy w sytuacji, kiedy zamawiający naliczył karę umowną wykonawcy i tym samym naruszył obowiązujące przepisy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 15r1 ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) - dalej u.s.r.c. stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zapis dotyczy, więc zdarzenia w związku, z którym wystąpiło zastrzeżenie kary umownej. Wykonawca nie ma więc żadnego obowiązku powiadamiania, czy też powoływania się na okoliczności wymienione w art. 15r u.s.r.c. Treść art. 15r1 ust. 1 u.s.r.c. jednoznacznie wskazuje na zakaz potrącania kary umownej, bez względu na okoliczności i zasadność jej naliczenia.

Jakie środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy w sytuacji, kiedy zamawiający naliczył karę umowną wykonawcy i tym samym naruszył obowiązujące przepisy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX