Jakie środki ochrony prawnej przysługują skarżącym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W maju br. pełnomocnik skarżących złożył zażalenie do SKO na postanowienie burmistrza negatywnie opiniujące projekt podziału jego nieruchomości. Organ I instancji przesłał zażalenie wraz z aktami sprawy do SKO, które wezwało pełnomocnika do nadesłania pełnomocnictwa upoważniającego do występowania w imieniu skarżących. Pełnomocnik z początkiem czerwca uzupełnił ww. dokument. Od tego czasu minęły ponad dwa miesiące, a SKO nie wydało rozstrzygnięcia. Pełnomocnik podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem SKO usłyszał, że z ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) - dalej u.s.r.c. wynika, że bieg terminów jest wstrzymany, a SKO nie ma obowiązku informowania o tym skarżących.

Jakie środki ochrony prawnej przysługują skarżącym?

Czy działanie SKO jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX