Jakie przyczyny, po zmianie k.p., uzasadniają zawarcie umowy czasowej na okres dłuższy niż 33 miesiące?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Art. 251 § 4 k.p. stanowi, iż przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1)

W celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2)

W celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3)

W celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4)

W przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Czy można uznać, że okres zawarcia umowy z kontrahentem (np. 5 lat), w czasie którego trzeba zapewnić obsadę pracowników, jest okolicznością uzasadniającą zawarcie umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX