Jakie przepisy w zakresie tzw. rachunkach uśpionych, należy zastosować do umów lokat terminowych zawartych na czas nieokreślony, w ramach których bank otwierał i prowadził dowolną liczbę lokat na różne okresy przechowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2016 r.

PYTANIE

Jakie przepisy, w związku z wejściem z życie ustawy o tzw. rachunkach uśpionych, należy zastosować do umów lokat terminowych zawartych na czas nieokreślony, w ramach których bank otwierał i prowadził dowolną liczbę lokat na różne okresy przechowania (max.36 miesięcy)?

W ramach jednej umowy bank prowadził dowolną liczbę lokat zakładanych na podstawie dyspozycji otwarcia lokaty, w której określał termin jej przechowania oraz wysokość oprocentowania. Lokaty miały charakter odnawialny, tzn. jeżeli klient po upływie oznaczonego terminu nie podjął środków, lokata przedłużała się na kolejny taki sam okres. Ponadto umowa nie ulegała rozwiązaniu w przypadku likwidacji wszystkich lokat, klient mógł na jej podstawie ponownie otwierać nowe lokaty.

Czy w takim przypadku należy kierować się treścią art. 59a ust. 1 pkt 2 pr. bank., na podstawie którego umowa powinna ulec rozwiązaniu jeżeli upłynęło 10 lat od ostatniej dyspozycji, czy też zastosowanie tu będzie miał art. 59a ust. 2 pr. bank. o umowach na czas określony krótszy niż 10 lat?

W drugim przypadku zastosowanie miałby również art. 7 ustawy zmieniającej, zgodnie z którym do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 59a ust. 2 i 3 pr. bank., stosuje się przepisy dotychczasowe (czyli lokaty nadal mogłyby się odnawiać).

Jak prawidłowo zaklasyfikować tego rodzaju rachunki i jakie przepisy w związku z tym należy zastosować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX