Jakie przepisy stosować do odsetek za nieterminowe wpłaty w opłacie za zajęcie pasa drogowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarząd drogi wydaje decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego i nalicza z tego tytułu opłaty, a od nieterminowej wpłaty nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie – art. 40 ust. 3 i art. 40d ust. 1 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. Zgodnie z art. 60 pkt 7 i art. 67 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p., opłaty te są niepodatkowymi należnościami budżetowymi do których, w sprawach nieuregulowanych w u.f.p. stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej.

Czy w związku z powyższym, zarządca powinien stosować art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., i naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowych wpłat ww. opłaty, dopiero gdy przekroczą one "trzykrotność wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej" (art. 54 § 1 pkt 5 o.p.), czy też art. 54 § 1 pkt 5 o.p. nie ma zastosowania i odsetki te nalicza się niezależnie od ich wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX