Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2016 r.

PYTANIE

Czy w myśl obowiązujących przepisów obszary wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, nieujęte w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, posiadają status terenów szczególnego zagrożenia powodzią?

Powyższe jest niezbędne dla ustalenia obowiązku uzyskania decyzji zwalniającej z zakazu realizacji robót na wyżej wskazanych obszarach (art. 88l pr. wod.).

Jak wynika z treści art. 88d pr. wod., tereny szczególnego zagrożenia powodzią powinny zostać oznaczone na mapie ryzyka powodziowego przy czym sporządzenie tego dokumentu musi zostać poprzedzone oceną ryzyka powodziowego.

Kolejne regulacje (art. 88f pr. wod.) wskazują, iż obowiązek uwzględniania poziomu zagrożenia powodziowego w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w decyzjach o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego powstaje od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego. Jednocześnie organy posiadają 18 miesięcy na wprowadzenie zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W dyspozycji urzędów oraz RZGW pozostają opracowania tzw. studium Dyrektora RZGW wyznaczające obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w oparciu przepływy o prawdopodobieństwie 1%.

Czy powyższe mogą być podstawą do wskazania obowiązku uzyskania decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 88l pr. wod., czy też (jak do tej pory) warunkiem koniecznym jest wyznaczenie terenu szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację