Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna wystąpiła do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji projektowej stanowiącej jej załącznik w trybie ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) - dalej u.d.i.p.

Jakie obostrzenia w udostępnianiu projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 poz. 119, s.1) – dalej RODO?

Czy jest możliwe, bez wykazania interesu publicznego (w myśl art. 5 ust. 2 u.d.i.p.), udostępnienie każdemu, kto o to wystąpi, całości dokumentacji projektowej wraz z danymi osobowymi Inwestora i stron postępowania, umowami zawartymi przez inwestora, oświadczeniami, podpisami i innymi dokumentami bez zgody autora dokumentacji i inwestora?

Zaznacza się, że udostępniając w/w dokumenty, organ daje dostęp osobom fizycznym, nie będącym stronami wcześniej przeprowadzonego postępowania administracyjnego do m. in.: rzutów, czyli dokładnego rozmieszczenia pomieszczeń w budynku, opinii geotechnicznej i hydrologicznej i innych danych, które mogą zostać wykorzystane przez wnioskodawcę do celów prywatnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?