Jakie mogą być następstwa odstąpienia od umowy z winy wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający odstąpił od umowy o roboty budowlane (remont szlaku w górach) z przyczyn zawinionych przez wykonawcę. W wyniku inwentaryzacji robót, zamawiający odebrał roboty wykonane do daty odstąpienia. Wezwał również wykonawcę do zasypania wykonanych wykopów pod wodospusty, wyznaczając termin, który upłynął bezskutecznie. Zamawiający wyznaczył ostateczny termin z zagrożeniem zastępczego wykonania na koszt wykonawcy. Wykonawca nie kwestionował tego, ale twierdził, że w zakreślonym terminie nie ma możliwości wykonania tych prac. Z faktury wykonawcy zamawiający potrącił karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy. Po zastępczym wykonaniu zamawiający wezwał wykonawcę do zapłaty poniesionych kosztów zasypania wykopów. Wykonawca odmówił, twierdząc, że roboty w zakresie zasypania wykopów nie były ujęte w protokole inwentaryzacji robót oraz, że zamawiający powinien zapłacić wykonawcy zastępczemu z kary umownej, którą potrącił z faktury, tytułem odstąpienia od umowy.

Kto ma rację?

Czy zamawiajacy może dochodzić roszczenia na drodze sądowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX