Jakie kroki podjąć, żeby naprawić błąd, czy należy zwrócić się do strony o zwrot wypłaconych świadczeń rodzinnych? - OpenLEX

Jakie kroki podjąć, żeby naprawić błąd, czy należy zwrócić się do strony o zwrot wypłaconych świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozpatrując wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2022 (okres zasiłkowy trwa), organ ustalając dochód nie uwzględnił dochodu osiąganego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na ryczałcie. Pominięcie tego dochodu doprowadziło do wydania decyzji przyznającej i wypłaty świadczeń za 3 miesiące.

Podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, pracownik zauważył, że ustalając dochód do zasiłku rodzinnego pominął dochód z działalności na ryczałcie. W wyniku kontroli wewnętrznej ustalono, że gdyby dochód został prawidłowo obliczony prawo do zasiłku rodzinnego by nie przysługiwało - wydano by decyzję odmowną. Strona została poinformowana o tym fakcie i dobrowolnie wniosła o wstrzymanie wypłaty świadczeń, chcąc uniknąć ewentualnych nienależnie pobranych świadczeń.

Organ na podstawie art. 156 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) wystąpił do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji z uwagi na fakt, że posiada wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

SKO wydało decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji argumentując, że uznanie, że błąd organu w wysokości ustalania dochodu stanowi naruszenie prawa skutkowałoby przerzuceniem konsekwencji błędu organu na świadczeniobiorcę i tym samym godziłoby w zasadę trwałości decyzji ostatecznych oraz zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej.

Jakie kroki podjąć, żeby naprawić błąd, czy należy zwrócić się do strony o zwrot wypłaconych świadczeń rodzinnych?

Decyzja nadal pozostaje w mocy mimo, że wypłata świadczeń nie jest realizowana.

A jak miałaby się sytuacja, gdyby decyzja dotyczyła okresu zasiłkowego, który już dawno się zakończył?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX