Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. (podatnik VAT) zamierza obciążyć swojego kontrahenta opłatą za niezrealizowane dostawy z tytułu kontraktu zawartego na zakup określonej ilości towaru po określonej cenie w określonych terminach. Spółka występuje tu jako nabywający towary. W umowie pomiędzy kontrahentami zawarto informacje, iż ogólne warunki dostaw są jej integralną częścią. W ogólnych warunkach dostaw zapisane jest: "Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponoszą Strony będą one zobowiązane do zapłaty: 1. Sprzedający zapłaci Kupującemu opłatę w wysokości różnicy pomiędzy ceną określoną w umowie a ceną za jaką kupujący nabędzie towar od podmiotu trzeciego (na wolnym rynku z dostawą dla kupującego) powiększoną o 30 zł za każda niedostarczoną tonę towaru."

Czy powyższe obciążenie podlega w obu częściach (różnicy w cenie i dodatkowej opłaty) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Czy kupujący powinien wystawić notę obciążeniową, czy też fakturę (z jaką stawką, jakim tytułem - usługa)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?