Jakie inne niż wypisy z rejestru gruntów dokumenty można przedstawić wraz z wnioskiem o wydanie DŚU, aby spełnić ustawowy wymóg... - OpenLEX

Jakie inne niż wypisy z rejestru gruntów dokumenty można przedstawić wraz z wnioskiem o wydanie DŚU, aby spełnić ustawowy wymóg dostarczenia organowi odpowiednich informacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 października 2022 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2021 r.

PYTANIE

Zgodnie z zapisami ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś. do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) należy dołączyć m.in. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar oddziaływania przedsięwzięcia.

Jakie inne niż wypisy z rejestru gruntów dokumenty można przedstawić wraz z wnioskiem o wydanie DŚU, aby spełnić ustawowy wymóg dostarczenia organowi odpowiednich informacji?

W szczególności proszę o wskazanie dokumentów, które mogą być pozyskane przez wnioskodawcę (np. autora wniosku o wydanie DŚU) w sytuacji gdy ten nie posiada tytułu do wnioskowanych nieruchomości ani upoważnień od ich właścicieli (np. podobnie jak kopia mapy ewidencyjnej).

Czy organ ma prawo żądać od osoby składającej wniosek o wydanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w obszarze oddziaływania wykazania tytułu prawnego do nieruchomości, których dotyczy wniosek, albo posiadania odpowiedniego upoważnienia od właścicieli tych nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX