Jakie elementy powinien zawierać projekt instrukcji gospodarowania wodą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r.

PYTANIE

Zakłady A i B uzyskały pozwolenie wodnoprawne m.in. na piętrzenie i pobór śródlądowych wód powierzchniowych na potrzeby napełnienia stawów rybnych oraz odprowadzenie tych wód po zakończonym cyklu hodowlanym do rzeki. Poniżej tych stawów zlokalizowany jest zbiornik zakładu C, który posiada pozwolenie wodnoprawne jedynie na piętrzenie wód do napełnienia tego zbiornika, które jest ważne do 31 marca 2016 r. Z uwagi na konieczność dostosowania terminów odprowadzania wód poprodukcyjnych do rzeki (zbyt mała pojemność koryta rzeki) przez zakłady A i B została opracowana instrukcja gospodarowania wodą uwzględniająca sposób gospodarowania wodą przez zakłady A, B i C. Wskazana konstrukcja została zatwierdzona w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym odrębnie dla zakładu A i B. Doręczono ją również zakładowi C, jako stronie postępowania. Zakład C wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód w celu napełnienia zbiornika wodnego oraz na pobór wód do napełnienia stawów zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym (zmiana sposobu funkcjonowania gospodarstwa rybackiego, a tym samym zmian sposobu gospodarowania wodą). Zakład C do wniosku dołączył jedynie instrukcję gospodarowania wodą na piętrzenie wód za pomocą istniejącego mnicha piętrząco-upustowego wskazując, że dostosował terminy odprowadzenia wód ze stawów oraz zrzutu wody ze zbiornika do terminów ujętych w instrukcji gospodarowania wodą, zatwierdzonej w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym zakładowi A i B i w związku z tym nie ma obowiązku przedłożenia instrukcji na zależne od siebie korzystanie z wód przez zakłady A, B i C do obecnego swojego wniosku.

Czy zakład C zobowiązany jest do przedłożenia projektu instrukcji gospodarowania wodą uwzględniającego sposób gospodarowania przez siebie wodą oraz sposób gospodarowania wodą przez zakłady A i B?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access