Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Starosta udzielił panom X i Y pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby istniejących stawów rybnych (małego i dużego), zlokalizowanych na jednej działce (której ww. osoby były współużytkownikami wieczystymi). W ramach ww. pozwolenia następuje pobór wody z rowu do małego stawu, a z małego stawu wody mnichem dopływają do dużego stawu. Spuszczanie wody obywa się mnichem z dużego stawu do rowu melioracyjnego. W ww. pozwoleniu przewidziano alternatywny zrzut ze stawu małego do rowu. Ww. działka została podzielona i zostało zniesione współużytkowanie przez panów X i Y. Użytkownikiem wieczystym jednej działek – z małym stawem - jest teraz Pan X, a działki drugiej – z dużym stawem - Pan Y. Obecnie tylko Pan Y złożył wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawne na likwidację stawu dużego oraz zmianę, na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykreślenia jego osoby z decyzji, wykreślenia zrzutu wód z małego stawu do dużego, zrzutu z dużego stawu do odprowadzalnika (do rowu) oraz prowadzenia zrzutu tylko alternatywnego z małego stawu do odprowadzalnika. Zgodnie z orzecznictwem wydanym na gruncie art. 155 k.p.a., tryb zmiany decyzji przewidziany w tym przepisie jest uwarunkowany prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego oraz z udziałem tych samych stron.

Wobec powyższego, tj. wobec planu likwidacji dużego stawu i wynikającej z tego zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, czy możliwa jest zamiana ww. pozwolenia wodnoprawnego, o którą wystąpił tylko Pan Y?

Jeżeli nie jest możliwa zmiana ww. decyzji, to jaką inną drogę prawną powinni podjąć wnioskodawcy?

Jakie działania powinien podjąć organ w przedmiotowej sprawie - wezwać wnioskodawcę do podpisania wniosku przez Pana X, odmówić wszczęcia postępowania czy wydać decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?