Jakie działania może podjąć dyrektor wobec ucznia, który używa narkotyków i dystrybuuje je w szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń klasy pierwszej publicznej szkoły branżowej (16 lat - ukończone) używa narkotyków i dystrybuuje je w szkole. Jakie działania szkoła może podjąć wobec ucznia? Czy w przypadku podejrzenia, że danego dnia jest pod wpływem narkotyków albo ma je przy sobie należy wezwać policję? Czy policja albo szkoła ma prawo przeprowadzić uczniowi narkotest? Do tej pory szkoła starała się znaleźć mu pomoc, jednak działania nie przynoszą rezultatu. Jednego dnia uczeń zaatakował nauczyciela - został za to ukarany naganą, zgodnie ze statutem. Nasz statut przewiduje, że: "Uczeń naruszający zasady współżycia w Szkole oraz przepisy Statutu może być ukarany karami regulaminowymi", "Kary powinny być stopniowane, przy czym w rażących przypadkach nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów szkolnych dopuszcza się pominięcie stopniowania kar", "Naruszenie Statutu i regulaminu szkolnego polega na: dopuszczeniu się czynów związanych z handlem lub posiadaniem środków narkotycznych, odurzających, psychotropowych i podobnie działających", "Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli: 1) nie zgłosił się do Szkoły do 14 dni od rozpoczęciu roku szkolnego, a rodzice ucznia nie nawiązali kontaktu ze Szkołą; 2) nie otrzymał promocji do klasy wyższej, a Rada Pedagogiczna nie wyraziła zgody na powtarzanie klasy; 3) drastycznie naruszył przepisy Statutu i regulaminów szkolnych; 4) jeżeli jego zachowanie pomimo wielu interwencji szkolnych lub instytucji pozaszkolnych nie ulega poprawie; 5) jeżeli opuścił bez usprawiedliwienia 140 godz. lekcyjnych, lub nie więcej niż 15 po otrzymaniu nagany Dyrektora, a zostały zrealizowane w stosunku do niego wszystkie procedury szkolne". Czy dyrektor może skreślić ww. ucznia z listy uczniów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX