Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W marcu 2020 r. organ prowadzący niepubliczną szkołę policealną przedłożył do organu dotującego wniosek o refundację kosztów kwalifikacyjnych kursów zawodowych na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) – dalej u.f.z.o. Do wniosku o refundację kosztów za przeprowadzenie KKZ, zgodnie z art. 33 ust. 1 u.f.z.o., szkoła przedłożyła zaświadczenie z OKE o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez 23 słuchaczy w dniu 20 marca 2020 r.: w tym: A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – 10 osób, A. 23 Projektowanie fryzur – 13 osób. Szkoła przedłożyła także świadectwa potwierdzające daną kwalifikację w zawodzie, wystawione przez OKE i podpisane przez Dyrektora OKE. W wykazie osób, które uzyskały kwalifikacje, są słuchacze, którzy ukończyli kurs w tej niepublicznej szkole policealnej w latach wcześniejszych: to jest w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku (zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez szkołę).

Czy np. dla słuchacza, który w 2016 r. ukończył kurs kwalifikacyjny należy się dziś dotacja, jeśli dopiero w marcu 2020 r. zdobył kwalifikację? Jeśli tak, to czy wysokość tej dotacji organ dotujący ustala według subwencji na 2016 rok (w myśl art. 31a u.f.z.o. dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części subwencji oświatowej ogólnej w roku budżetowym, w którym słuchacz ukończył kurs)? Czy za słuchacza w tej szkole, który uzyskał w marcu 2020 r. dwie kwalifikacje, przekazujemy dwie dotacje (pierwszą za kwalifikację A.19: wagę P44 dla uczestników KKZ i P11 dla uczestników KKZ) i drugą dotację za kolejną kwalifikację A.23: (ponownie wagę P44 i P11)?

Organ prowadzący szkołę, przekazał do 30 września 2019 r. informację o planowanej liczbie uczestników KKZ. Wykazał także w SIO na 30.09.2019 słuchaczy z wagą P 11 i P44. Takich słuchaczy nie wykazał w SIO na 30.09.2018 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?