Jakie dokumenty są wymagane od obywatela Ukrainy niezbędne do przyznania świadczenia wychowawczego? - OpenLEX

Jakie dokumenty są wymagane od obywatela Ukrainy niezbędne do przyznania świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wniosku dołącza się odpowiednio kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, który uprawnia do wykonywania pracy.

Czy zatem w każdym przypadku, należy wnosić o przedstawienie przez obywatela Ukrainy karty pobytu i decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt celem zweryfikowania, czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca przyznanie świadczenia wychowawczego, tj. czy należy uznać, że obywatel Ukrainy posiadający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", który ma jednocześnie zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy powinien dostać decyzję odmawiającą świadczenie wychowawcze?

Czy należy uznawać, że jeżeli posiada kartę pobytu z adnotacją, to nie należy badać żadnych dodatkowych przesłanej w postaci formy pobytu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX