Jakie dokumenty przedłożyć organom w celu uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2021 r.

PYTANIE

Jakie dokumenty i w jakiej formie należy przedłożyć wraz z wnioskiem organom, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś. w celu uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX