Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez... - OpenLEX

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2021 r.

PYTANIE

Powołując się na art. 38 ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170) - dalej u.z.s. jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego?

Przytoczę odpowiedź z LEX-a, którą znalazłam : wnioskowi z art. 38 ust. 2 u.z.s. musi towarzyszyć oświadczenie zarządcy sukcesyjnego - wnioskodawcy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązuje się do wykonywania związanych z nią obowiązków. Te o charakterze osobistym (np. wymóg niekaralności) musi spełniać sam zarządca sukcesyjny. Natomiast warunki, które nie mają charakteru osobistego, wiążą się najczęściej z przedsiębiorstwem i zostały zweryfikowane przez właściwy organ przy udzielaniu decyzji (lub w toku ewentualnych kontroli). Oznacza to, że zarządca nie składa wniosku o wydanie zezwolenia wraz z informacjami wskazanymi w art. 42 ust. 1 lub 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. Także nie musi składać innych dokumentów wprowadzonych przez art. 14 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o., bowiem wniosek ten nie jest wnioskiem o zmianę zezwolenia ani w trybie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.

A jak należy się odnieść do art. 42 ust. 3a-3c u.o.?

Czy np. organ powinien wymagać ponownego dołączenia operatu przeciwpożarowego potwierdzonego za zgodność z oryginałem z operatem, który znajduje się już w dokumentach?

Czy pobierana jest jakaś opłata przy złożeniu wniosku przez zarządcę sukcesyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX