Jakie dokumenty i informacje powinien dołączyć podmiot do wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów w... - OpenLEX

Jakie dokumenty i informacje powinien dołączyć podmiot do wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji do wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża X?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty i informacje powinien dołączyć podmiot do wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji do wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża X?

Wniosek o zmianę ww. pozwolenia został podyktowany zwiększeniem ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ciągu roku w związku z zainstalowaniem nowego kompresora gazu oraz z wydobywaniem ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego z dodatkowego złoża Y. Złoże X i złoże Y położone są na terenie dwóch różnych gmin i powiatów. Eksploatacja złoża X jest udostępniona pięcioma odwiertami położonymi na jednej działce, na której też znajduje się instalacja do wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz gazu (pierwotne pozwolenie na wytwarzanie, o zmianę którego ubiega się podmiot). Wnioskowana zmiana pozwolenia dotyczy eksploatacji złoża Y poprzez udostępnienie trzech dodatkowych odwiertów znajdujących się na terenie innej działki, gminy, powiatu. Płyn złożowy z dodatkowych odwiertów będzie kierowany na działkę, na której zlokalizowane jest złoże X oraz instalacja, za pomocą rurociągów łączących odwierty złoża X z odwiertami złoża Y.

Czy do wniosku o zmianę ww. pozwolenia podmiot powinien dołączyć informację o tytule prawnym do instalacji i odrębnie do terenu, na którym znajduje się ta instalacja?

Czy powinien przedłożyć aktualną koncesję na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża X i odrębnie ze złoża Y?

Czy blokowy schemat technologiczny powinien zostać zaktualizowany i uzupełniony w związku z eksploatacją złoża Y udostępnionego dodatkowo trzema odwiertami zlokalizowanymi poza terenem działki, na której znajduje się instalacja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX