Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zgórzak Rafał
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planowana inwestycja dotyczy budowy obiektu budowlanego zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, z której wynika, że organy opiniujące, tj. Inspektor Sanitarny oraz RDOŚ, nie stwierdziły potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i w konsekwencji decyzja środowiskowa wydana została bez potrzeby sporządzenia raportu.

Jakie czynności powinien wykonać organ administracji architektoniczno-budowlanej w trakcie postępowania i po wydaniu decyzji na budowę w kontekście informacji o środowisku?

Czy zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informację o wydanej decyzji na budowę i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podaje się do publicznej wiadomości?

Jeżeli tak, to w jaki sposób: czy tylko przez BIP, czy również w prasie i na tablicy ogłoszeń?

Czy organ powinien również podać do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przed wydaniem decyzji?

Jeżeli tak to przez jaki okres zanim wydana zostanie decyzja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?