Jakie ciążą obowiązki na staroście, gdy wojewoda w skutek skargi strony stwierdził nieważność decyzji o zmianie pozwolenia na... - OpenLEX

Jakie ciążą obowiązki na staroście, gdy wojewoda w skutek skargi strony stwierdził nieważność decyzji o zmianie pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor w 2013 r. uzyskał pozwolenie na budowę stacji paliw. W 2014 r. uzyskał zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę - art. 36a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) w zakresie budowy 2 nadziemnych zbiorników na gaz (w pierwotnym postępowaniu występował podziemny zbiornik na gaz). Stacja paliw oddana została do użytkowania w 2014 r. i PINB udzielił pozwolenia na jej użytkowanie. W 2016 r. wojewoda w skutek skargi strony stwierdził nieważność decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w październiku 2021 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję wojewody (art. 138 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a.). Decyzja jest ostateczna. Powyższą decyzję otrzymały strony zaś do wiadomości: PINB, gmina oraz wojewoda.

Jakie na chwilę obecną ciążą obowiązki na staroście?

Starosta oficjalnie nic nie wie o podjętym rozstrzygnięciu (informację powziął od inwestora), nie posiada również akt sprawy, które przesłał swego czasu do wojewody.

Kiedy powinien przeprowadzić ponowne postępowanie administracyjne w trybie zwykłym (umorzyć postępowanie)?

Co w przypadku, gdy strona niezadowolona z rozstrzygnięcia wniesie skargę o WSA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX