Jakie brać pod uwagę przepisy, aby móc stwierdzić, czy inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2019 r.

PYTANIE

Jakimi przesłankami powinien kierować się organ wydający pozwolenie na budowę, mając na uwadze art. 96 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

Działka jest położona na terenie Natura 2000.

Jakie brać pod uwagę przepisy, aby móc stwierdzić, czy inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?

A może brać pod uwagę stopień zainwestowania lub jego braku danego terenu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX