Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

1)

kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)

kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

2a)

uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

3)

brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy;

4)

brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych;

5)

uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy; U6) opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów;

7)

podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

8)

wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.

Czy należy udostępnić SIP-owi akta osobowe, wynagrodzenia pracownika itp.?

Do jakich danych pracowniczy SIP ma mieć wgląd na podstawie przepisów prawa pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?