Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2017 r.

PYTANIE

W 2016 r. prezydent wydał decyzję środowiskową dla planowanego przedsięwzięcia na wniosek gminy. Z analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia wynika konieczność podjęcia działań, w celu dostosowania do wymagań ochrony środowiska. Prezydent ten realizuje równocześnie zadania starosty (gmina na prawach powiatu). Dla przedmiotowego przedsięwzięcia organem ochrony środowiska, zgodnie z art. 378 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., jest starosta.

Mając powyższe na uwadze oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., kto jest właściwy do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację