Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

WIOŚ przekazał staroście informację o pomiarach emisji hałasu, które wykazały przekroczenie dopuszczalnych emisji hałasu dla obszarów objętych ochroną akustyczną. Prowadzona działalność związana jest z pozyskaniem drewna, jego obróbką (cięcie) i sprzedażą. Źródłem emisji jest piła spalinowa, a działalność prowadzona jest na zewnątrz. Dla terenu, na którym prowadzona jest działalność przeznaczenie podstawowe to tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Dopuszczalne kierunki przekształceń adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Przeznaczenie uzupełniające to usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego oraz urządzenia towarzyszące. Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych stwarzających zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego.

Czy w związku z powyższym na przedmiotowym terenie może być prowadzona taka działalność?

Jaki organ jest właściwy do stwierdzenia, że prowadzona działalność jest niezgodna z MPZP?

Kto powinien wstrzymać taką działalność na tym etapie?

Czy w przypadku stwierdzenia niezgodności z MPZP starosta może wszcząć postępowanie i wydać decyzję ustalającą dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z art. 115a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś.?

W przypadku prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, jakie powinno się ustalić dopuszczalne poziomy hałasu skoro z MPZP wynika, że dla terenów objętych ochroną akustyczną przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a w przeznaczeniu uzupełniającym dopuszcza się usługi?

Czy w przedmiotowej sytuacji można mówić o zakładzie i skorzystać z art. 115a w przedmiotowym postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?