Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki limit azotu amonowego obowiązuje dla ścieków przemysłowych, które nie są poddawane oczyszczaniu w komorze biologicznej?

Prowadzone są wyłącznie fizyko-chemiczne procesy oczyszczania, a ścieki spełniają limit dla azotu ogółem. Poziom 10 mg/ l jest najwyższą dopuszczalną wartością azotu amonowego dla ścieków przemysłowych dla wszystkich sektorów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311), przy czym zgodnie z odnośnikiem 9 do tabeli II ww. rozporządzenia, limitowanie azotu amonowego dotyczy ścieków oczyszczanych przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C. Co sugeruje, że brak komory biologicznej lub niższe temperatury w komorze zwalniają z dotrzymania limitu wskazanego w rozporządzeniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?