Jaki jest właściwy sposób przeprowadzenia przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji m.in. rodziny zastępczej zawodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca we wniosku o wstępną kwalifikację, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazał, że chciałby uzyskać wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji: rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnego domu dziecka, pogotowia rodzinnego, rodziny zawodowej specjalistycznej wszystkich typów oraz dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, która będzie także sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi.

W toku wstępnej kwalifikacji ustalono, że chciałby pełnić funkcję dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego (w tym opieka i wychowanie dziecka niepełnosprawnego) i nie zamierza pełnić funkcji rodziny zastępczej.

W takim przypadku wstępna kwalifikacja do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej wszystkich typów wydaje się niezasadna (jedyną negatywną przesłanką będzie tu to, że nie chce pełnić funkcji rodziny zastępczej).

Czy biorąc pod uwagę treść art. 43 ust. 1, 2, 3 u.w.r.s.p.z., można wydać pozytywną wstępną kwalifikację w zakresie rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka i dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego (w tym sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnoprawnym), a negatywną w zakresie pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej wszystkich typów?

Jeśli tak, czy można zrobić to w jednym dokumencie, potwierdzającym przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji?

Czy po ukończeniu szkolenia dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, opinię, o której mowa w art. 97 ust. 4 pkt 3 u.w.r.s.p.z., wydaje organizator właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata czy organizator, który za zgodą organizatora właściwego dokonał wstępnej kwalifikacji kandydata i skierował kandydata na szkolenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX