Jaki jest charakter prawny umowy o przyznaniu pomocy na realizację działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o... - OpenLEX

Jaki jest charakter prawny umowy o przyznaniu pomocy na realizację działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi trybu wyboru beneficjentów PROW, ustawodawca stworzył konstrukcję w art. 34 ust. 5 ustawy z 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Pomoc w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, jest przyznawana beneficjentowi wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w ramach tego działania zawiera się zgodnie z art. 94 i art. 183 tej ustawy. Do tych postępowań stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące skarg i wniosków. Po nowelizacji p.z.p. przyjął brzmienie: Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 264, art. 308 ust. 2 i 3, art. 577 i art. 578 tej ustawy.

Pytanie dotyczy kwestii charakteru prawnego tej umowy, gdyż trudno określić cel ustawodawcy, czy traktować ją jako zamówienie w świetle p.z.p., którego determinantą jest rodzaj zastosowanej procedury?

Oczywiście rozważam również możliwość uzyskania wiążącej wykładni w trybie art. 189 k.p.c., w kwestii ustalenia charakteru łączącego strony stosunku prawnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX