Jaki będzie miało wpływ rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku na bilans oraz RZiS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka na koniec 2009 r. utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 19.000 zł (100.000 zł * 19%) w związku z naliczeniem premii za 2009 r. i ujęła tę operację:

Wn konto 643 Rozliczenia międzyokresowe czynne odroczonego podatku dochodowego

Ma konto 871 Podatek dochodowy

W maju premie zostały wypłacone w pełnej wysokości i rozwiązano aktywa z tytułu podatku odroczonego księgując kwotę 19.000 zł po przeciwnych stronach.

W sprawozdaniu finansowym za 2009 r. kwota 19.000 zł została przedstawiona w poz. A.V.I "aktywa z tytułu podatku odroczonego" oraz w rachunku zysków i strat zmniejszyła należny podatek o 19.000 zł i podniosła tym samym wynik finansowy netto.

Sporządzamy bilans na dzień 30 czerwca 2010 r.

Jaki będzie miało wpływ rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku na bilans oraz RZiS i w jakich pozycjach należy wykazać kwotę 19.000 zł?

Dodam, że nasza spółka za półrocze wykazuje stratę bilansową i podatkową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX