Jaką kwotą zwrotu kosztów dotacji należy obciążyć gminę? - OpenLEX

Jaką kwotą zwrotu kosztów dotacji należy obciążyć gminę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zaktualizowaliśmy kwotę dotacji dla oddziału przedszkolnego. W wyniku kwietniowej aktualizacji podstawowa kwota dotacji wyniosła 6610,59 zł rocznie (550,88/m-c) . W wyniku październikowej aktualizacji podstawowa kwota dotacji wyniosła 5816,99 (484,75/m-c) zł. Jednakże zgodnie art. 43 pkt 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na ucznia od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, kwota ta wyniosła 413,16 zł. O stycznia do października przekazaliśmy na ucznia kwotę 5508,80 zł, w listopadzie i grudniu przekażemy po 413,16 zł. Kwota wypłaconej dotacji w 2020 r. będzie wynosić 6335,12 zł, czy wobec powyższego obciążamy inne gminy kwotą 6335,12 zł - 1434,58 zł = 4900,54 zł/12m-cy = 408,38 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?