Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu prowadzącego wpłynął wniosek o zorganizowanie nauki religii przez kościół wyznaniowy. Lista 8 uczniów objętych katechezą przedstawia się następująco:

- 1 wychowanek przedszkola,

- 1 uczeń klasy II - szkoły podstawowej nr 1,

- 1 uczeń klasy IV - szkoły podstawowej nr 3,

- 1 uczeń klasy III - szkoły podstawowej nr 5,

- 1 uczeń gimnazjum nr 2 oraz 3 uczniów gimnazjum nr 1.

Kościół zaproponował naukę religii w 2 grupach wiekowych O-IV oraz na poziomie gimnazjum. Ze względu na małą ilość dzieci – 8, organ prowadzący na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych - dalej r.n.r., a w szczególności § 2 ust. 2 zaproponował naukę religii w grupie międzyszkolnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo, na zasadzie grup łączonych.

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy powyższe rozwiązanie, które spotkało się ze sprzeciwem kościoła - jest prawidłowe, a także jaka jest różnica między grupą międzyszkolną, a pozaszkolnym punktem katechetycznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?