Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest relacja pomiędzy przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) oraz RODO? Zgodnie z rozporządzeniem MAR, emitent jest zobowiązany do sporządzenia listy wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/347 z 10.03.2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 wprowadza jedynie wzór listy osób mających dostęp do informacji poufnych. Akt ten nie uregulował kwestii wzoru dla listy osób blisko związanych. Emitent powinien prowadzić listę tak, by w każdym czasie możliwe było ustalenie powodu, dla którego dana osoba lub dany podmiot zostały uznane za osoby blisko związane z konkretną osobą pełniącą obowiązki zarządcze, a także by możliwe było jednoznaczne ustalenie tożsamości osób umieszczonych na liście (por. komentarz do art. 19 ust. 5 MAR, Stokłosa Angelina, Syp Szymon, MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku). Na emitencie ciąży również obowiązek aktualizacji listy. Z punktu widzenia obowiązków oraz interesów emitenta ułatwieniem w zakresie zarządzania listą osób blisko związanych mogłoby być zamieszczanie na liście danych kontaktowych osób blisko związanych. Przepisy prawa tej kwestii jednak nie regulują. Czy na gruncie RODO jest dopuszczalne i uzasadnione stosowanie dla listy osób blisko związanych wzoru podobnego jak w przypadku listy osób mających dostęp do informacji poufnych? Wzór ten oprócz danych dotyczących dostępu do informacji poufnych obejmowałby: imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, PESEL, rodzaj relacji z osobą pełniącą funkcję zarządcze, pełny adres zamieszkania, prywatny numer telefonu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?