Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest procedura w przypadku wydania pozwolenia na budowę, w momencie gdy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazano obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązuje zakaz zabudowy lub jest możliwa zabudowa w przypadku zwolnienia z zakazów wynikająca z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią?

Z 1.01.2018 r. w życie weszła ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr. wod., która nie przewiduje uzyskania decyzji administracyjnej dla robót planowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią objętych dyspozycją art. 88l ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) – dalej pr. wod. z 2001 r.

Czy można wydać postanowienie o uzyskaniu zgody z zakazów na podstawie MPZP?

Czy należy wydać decyzję odmowną, ponieważ inwestor nie ma takiej decyzji i nie może jej uzyskać, a ma jedynie decyzję pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na w/w obszarach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?