Jaka jest maksymalna wysokość odsetek w odniesieniu do transakcji handlowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Podpisaliśmy z odbiorcą naszych towarów umowę, w której zgodziliśmy się na 60-dniowy termin płatności. W umowie nie określiliśmy wysokości żadnych odsetek. Kontrahent płaci w terminie. Zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Art. 5) "Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego." Na podstawie przywołanego artykułu zamierzamy wystawić noty odsetkowe za okres od 31 dnia do 60 dnia.

Jaka jest maksymalna wysokość odsetek jaką możemy zastosować? (wg wstępnej analizy uważamy że mamy prawo do 5%, czy słusznie?)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX