Jaką funkcję zabudowy reprezentuje budynek rekreacji indywidualnej, a jaką altana na terenie ogrodów działkowych? - OpenLEX

Jaką funkcję zabudowy reprezentuje budynek rekreacji indywidualnej, a jaką altana na terenie ogrodów działkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina otrzymała wniosek o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. W wyznaczonym obszarze analizowanym znajdują się jedynie ogrody działkowe z zabudową w postaci altan działkowych, które nie występują w ewidencji gruntów i budynków oraz obecnie nieużytkowany budynek pieczarkarni, oznaczony w ewidencji jako budynek usługowy i gospodarczy dla rolnictwa.

1. Jaką funkcję zabudowy reprezentuje budynek rekreacji indywidualnej, a jaką altana na terenie ogrodów działkowych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589) - dalej r.o.n.d.?

2. Czy wskazane ogrody działkowe można uznać za sąsiedztwo funkcji, spełniając jednocześnie warunek zgodny z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) – dalej u.p.z.p.?

3. Czy licząc wskaźnik powierzchni zabudowy lub średnią wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - przy opracowywaniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla wnioskowanej inwestycji - należy też policzyć wskazane wskaźniki dla terenu ogrodów działkowych, na których znajdują się altany i wliczyć uzyskane wartości do wartości średnich dla całego obszaru analizy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX