Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

17 marca 2020 r. wpłynął wniosek o umorzenie II i III raty podatku od nieruchomości (osoba fizyczna). Na dzień złożenia podania była zaległość I raty. Organ podatkowy do dnia dzisiejszego nie wydał żadnej decyzji. Będzie ją wydawał po 25 maja - będzie to decyzja odmowna (nie mogliśmy jej wydać wcześniej, bo przepisy "Tarczy" zabraniały tego).

Czy powinniśmy w uzasadnieniu decyzji pisać: odmówić umorzenia zaległości II i III raty podatku, czy tylko ustosunkować się do I raty podatku. Wiem, że jest wyrok z 19.05., II FSK 1122/14 teza: "Nie data złożenia żądania organowi podatkowemu w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a ordynacji podatkowej, decyduje o kwalifikacji prawnej podejmowanego rozstrzygnięcia, lecz data wydania danego rozstrzygnięcia (decyzji lub postanowienia). Za datę wydania rozstrzygnięcia, należy przyjąć moment jego fizycznego wyekspediowania." Co z odsetkami? Na dzień złożenia podania nie było odsetek, ale na dzień wydania odsetki są. Chociaż przepis Rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej... w § 8 czy (analogicznie do odroczeń § 10) jeżeli decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatkowej została doręczona podatnikowi po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem. Przecież to nie nasza wina, że nie mogliśmy wydać decyzji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?