Jak zaksięgować przyznane dofinansowanie do zakupu środków trwałych, które otrzymujemy zaliczkowo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zaksięgować przyznane dofinansowanie do zakupu środków trwałych, które otrzymujemy zaliczkowo?

Ewidencję prowadzimy na koncie 840 wg analityki środków trwałych.

Skoro nie odebraliśmy ŚT do końca 2012 r., to w jaki sposób ustalić udział dofinansowania do danego środka trwałego i dokonać ewidencji księgowej?

Czy powinniśmy określać udział dofinansowania wg załączników do biznes planu, gdzie widnieją kwoty dofinansowania do poszczególnych środków trwałych?

Dotąd określaliśmy udział jako sumę wartości początkowej środków trwałych w kwocie dofinansowania. Udział procentowy służył do wyliczenia dofinansowania do każdego środka trwałego.

Czy postępujemy prawidłowo?

Ten udział był odnoszony na odpowiednią analitykę konta 840.

Czy w tej sytuacji, nie znając wartości początkowej ŚT, powinniśmy odnieść kwotę, którą faktycznie przekazaliśmy za urządzenia do kontrahenta?

W styczniu 2013 r. spółka była zobowiązana do zwrotu środków, których nie wykorzystała do końca 2012 r. Byliśmy w posiadaniu tej informacji już w grudniu 2012 r.

Czy ta kwota, która podlega zwrotowi, powinna być zaksięgowana na koncie 240 jako pozostałe rozrachunki, czy może na koncie 220?

Przyznana dotacja, która została wypłacona zaliczkowo wyniosła 2.488.800 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. saldo na rachunku wyodrębnionym wynosi 181.895,58 zł. Z tej kwoty zapłacono w 2013 r. za kolejne maszyny. Kwota do zwrotu wyniosła 27.284,34 zł.

Jak zaksięgować odsetki przypisane na rachunku wyodrębnionym dla wpłat zaliczkowych z tytułu dotacji, które pomniejszają kwotę następnej transzy dofinansowania?

Czy nie powinnam ująć tego dofinansowania w 2012 r. na jednym koncie analitycznym?

W momencie posiadania informacji o wartości początkowej środka trwałego należałoby dokonać odpowiednich przeksięgowań.

W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa wszystkich zdarzeń, które zostały poruszone w pytaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX