Jak z formalnego punktu widzenia należy potraktować odpady, które zostaną przekazane kolejnemu posiadaczowi - nie poddane odzyskowi na terenie własnej instalacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Odpady przyjmowane są od podmiotów zewnętrznych i poddawane procesowi odzysku R3 w instalacji biogazowni, zgodnie z zapisami decyzji w zakresie przetwarzania odpadów. W razie konieczności, np. przestoju czy remontu instalacji do wytwarzania biogazu, podmiot chciałby mieć możliwość przekazania części odpadów przyjętych wstępnie do przetworzenia w ramach posiadanych ilości innemu podmiotowi (bez żadnej ingerencji w odpady, ewentualnie ich przepakowanie). Ilość przyjmowanych odpadów oraz maksymalne ilości odpadów magazynowanych na terenie zakładu nie uległyby zmianie (nie zmieniłyby się również warunki ochrony p.poż. w związku z tym).

Jak z formalnego punktu widzenia należy potraktować odpady, które zostaną przekazane kolejnemu posiadaczowi (nie poddane odzyskowi na terenie własnej instalacji) - czy będą to odpady zbierane, na które należy uzyskać zezwolenie na zbieranie (tego elementu brak w posiadanej decyzji administracyjnej), tj. wystąpić z wnioskiem o zmianę dotychczasowej decyzji poprzez rozszerzenie jej o elementy dotyczące zbierania?

Warunki dotyczące magazynowania (sposób i ilości) będą dokładnie takie same jak opisane w obecnej decyzji w odniesieniu do przetwarzania odpadów.

Jeśli będzie wymagana zmiana decyzji, to w jakim zakresie należy przygotować wniosek o zmianę, jeśli w zakresie magazynowania odpadów zasadniczo będą to te same informacje, co przy przetwarzaniu odpadów (fizycznie również będzie funkcjonować magazynowanie tak samo)?

Czy wystarczy uargumentować brak zmiany warunków p.poż. i pominąć etap związany z ponownym zatwierdzaniem operatu p.poż.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX