Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć przeciętne zatrudnienie dla celów ZFŚS?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z dnia 30 marca 1994 r. Nr 43 poz. 168) wskazuje:

1. Podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie, obejmująca:

(1) pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy),

pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Czy zatem:

Wliczać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na okres próbny?

Czy wliczać osoby na urlopach wychowawczych?

Wg ww. rozporządzenia tak, a wg objaśnień do formularza Z-06 (na którym należy się wzorować licząc przeciętne zatrudnienie) - do stanu dziennego nie należy wliczać osób korzystających z urlopów wychowawczych.

Czy wliczać osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową?

Czy wliczać osoby na urlopach bezpłatnych?

Wg objaśnień do formularza Z-06 (na którym należy się wzorować licząc przeciętne zatrudnienie) - osób przebywających na urlopach bezpłatnych nie należy liczyć do stanów dziennych w czasie trwania tych urlopów.

Czy licząc średnią arytmetyczną ze stanów dziennych (w przypadku dużej płynności kadr w jednostce), wliczać osoby mające nieobecności nieusprawiedliwione?

Wydaje się, że skoro nie wlicza się urlopów bezpłatnych to podobnie powinno być z nieobecnościami nieusprawiedliwionymi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację