Jak wykazać w rachunku zysków i strat koszty spółki, której przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem nieruchomości. Spółka wybudowała halę magazynową, którą w całości wynajęła na okres 15 lat. Na budowę hali Spółka zaciągnęła kredyt walutowy o okresie spłaty 15 lat, natomiast na zakup gruntu, na którym jest umiejscowiona hala, firma zaciągnęła pożyczkę od udziałowca również na okres 15 lat z możliwą wcześniejszą spłatą – odsetki od tej pożyczki zgodnie z umową będą zapłacone dopiero po spłaceniu całej pożyczki. Spółka nie prowadzi jak na razie innej działalności, w związku z tym przychody z wynajmu ww. hali są jedynymi przychodami Spółki. Spółka ponosi następujące koszty działalności:

a)

podatek od nieruchomości związany z halą magazynową i gruntem, na którym jest posadowiona (koszty te są fakturowane na Najemcę w wysokości obowiązującego w danym okresie podatku),

b)

koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, będących siedzibą firmy,

c)

koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych (księgowa, dyrektor, sekretarka),

d)

koszty amortyzacji budynku hali magazynowej,

e)

koszty opłat i prowizji bankowych,

f)

koszty odsetek i różnic kursowych od kredytu walutowego zaciągniętego na wybudowanie hali.

W celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na budowę hali spółka była zobligowana do "przeniesienia na własność banku kwoty 55.000 EUR w oparciu o art. 102 ustawy Prawo Bankowe", na podstawie umowy o depozyt pieniężny. Od depozytu bank nalicza comiesięczne odsetki, które przekazuje na rachunek firmy. Depozyt będzie rozwiązany dopiero po spłaceniu kredytu (15 lat). Spółka nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania.

Czy Spółka postępuje prawidłowo wykazując przychody z tytułu najmu w poz. A.I rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny), natomiast koszty wymienione w pkt a-e w poz. E - Koszty zarządu, natomiast odsetki i różnice kursowe od kredytu w kosztach finansowych?

Czy jeśli wynajmowany budynek firma wykaże w bilansie jako inwestycje w nieruchomości, to również grunt, na którym jest posadowiony, należy wykazać w tej samej pozycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX