Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wygląda procedura prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji art. 124, 124b oraz 128 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n., wobec wejścia w życie ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c., a dokładniej art. 15zzs u.s.r.c.?

1. Co w przypadku, gdy organ zgromadził pełny materiał przed wydaniem decyzji?

2. Jak zawiadamiać strony?

3. Czy wydawać decyzję?

Czy organ może wydawać wszystkie decyzje?

Czy może wydawać decyzję tylko te z urzędu, czy te na wniosek inwestora również?

4. Czy może wydawać decyzje ograniczającą z art. 124 u.g.n. lub ustalającą odszkodowanie z art. 128 u.g.n. na wniosek inwestora (zgodną z tym żądaniem inwestora), co do której nie ma zgodnych żądań stron (istnieje spór pomiędzy inwestorem a właścicielem nieruchomości)?

5. Czy właściwa jest ww. interpretacja przepisu 15zzs ust. 9 u.s.r.c. - przepis 15zzs ust. 9 u.s.r.c. oznacza, że w postępowaniach wszczętych z urzędu, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 można wydać jedynie decyzję, która będzie zgodna ze stanowiskiem strony?

Innymi słowy ustawodawca nie odniósł się do wydawania decyzji wszczętych na wniosek strony, tym bardziej nie zakazał ani nie ograniczył ich wydawania. Ustawa zezwala na "akcję" strony postępowania lub organu (podjęte czynności są skuteczne (art. 15zzr ust. 5, art. 15zzs ust. 7 u.s.r.c.).

Czy też interpretować to, że w okresie stanów epidemii organ może wydawać decyzje w całości uwzględniające żądanie strony, zaś decyzje inne (tj. odmawiające w całości lub w części) — dopiero po upływie okresu zawieszenia ww. terminu?

6. Czy należy poinformować strony o zawieszeniu terminów postępowania?

Jeżeli tak, to w jaki sposób informować?

7. Czy można dokonać uostatecznienia, jeżeli wszystkie strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?