Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o pomoc w rozwiązaniu wątpliwości dotyczącej kwestii zmiany treści klauzuli informacyjnej umieszczonej na urzędowej stronie internetowej i o odpowiedź na następujące pytania.

Czy w punkcie klauzuli dot. informacji o celu i czasu przetwarzania danych osobowych należy umieścić wszystkie zadania realizowane przez Urząd, np. na podstawie zakresów działania poszczególnych referatów? Jeśli tak, to klauzula stanie się bardzo długim i obszernym dokumentem, wymienione zostanie kilkadziesiąt różnych czynności w skali całego urzędu (regulamin organizacyjny liczy ponad 50 stron)?

Czy lepszym - bardziej czytelnym rozwiązaniem jest umieszczenie zapisu o treści: Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu: 1) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Gminie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), 3) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Dane osobowe będą usuwane w terminach wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?