Jak winien postąpić starosta, jeżeli organ gminy w przedłożonym projekcie wz nie wykazuje, iż inwestor posiada status rolnika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak winien postąpić starosta w przypadku otrzymania do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej (na niezabudowanej działce stanowiącej podlegające ochronie grunty orne kl. IIIa), w przypadku, gdy organ gminy w przedłożonym projekcie wz nie wykazuje, iż inwestor posiada status rolnika?

Wskazuje jedynie, iż teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. Należy zauważyć, iż możliwość budowy powyższego budynku w zabudowie zagrodowej musi wiązać się z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, albowiem tylko grunty zabudowane takimi budynkami są nadal gruntami rolnymi, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dalej u.o.g.r.l. Natomiast jak wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego posiadanie statusu rolnika jest niezbędne, aby prowadzić gospodarstwo rolne, a tym samym, aby realizować zabudowę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa.

Organ każdorazowo celem uzupełnienia materiału dowodowego, prosił o zaświadczenia organu potwierdzającego, iż inwestor posiada status rolnika. Jednakże w ostatnim czasie, organ gminy nie przedłożył stosownego zaświadczenia, stwierdzając, iż nie badał, czy wnioskodawca jest rolnikiem, nadto wskazując, iż nie ma podstaw prawnych żądać od inwestora dokumentów potwierdzających fakt bycia rolnikiem. Nie jest bowiem wykluczone, iż zamierza nim dopiero zostać. Ponadto podniósł, iż kwestie te winny być badane dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, co potwierdza linia orzecznicza, np. wyrok NSA z 31.08.1998 r., IV SA 1695/96.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX