Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r.

PYTANIE

W postępowaniu powyżej progów unijnych wpłynęło odwołanie. Zgodnie z art. 184 p.z.p. "Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy (...)".

W jaki sposób zamawiający powinien wyznaczyć termin wydłużenia ważności wadium, biorąc pod uwagę, iż obecnie KIO zawiesiła prowadzenie posiedzeń i rozpraw (w związku z wprowadzonym stanem epidemii)?

Zamawiający nie posiada aktualnie wiedzy, nawet o przybliżonym terminie wydania orzeczenia przez KIO.

Jaki termin wydłużenia ważności wadium powinien zostać wyznaczony wykonawcom, aby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy w przypadku odwieszenia postępowania, termin związania ofertą będzie dłuższy niż ważność wadium (tj. oferty nie będą zabezpieczone wadium)?

Natomiast z drugiej strony, nieuzasadnionym wydaje się, aby zamawiający wymagał od wykonawców posiadania ważnego wadium powyżej terminu związania ofertą. Zgodnie z art. 85 p.z.p., termin związania ofertą powinien być tożsamy z okresem ważności wadium. W powołanej sytuacji nie wiadomo, kiedy zostanie odwieszony bieg terminu związania ofertą, tj. na kiedy będzie przypadał ostatni dzień terminu związania ofertą, a tym samym do kiedy powinno być ważne wadium.

Jakie przesłanki powinien więc wziąć pod uwagę zamawiający, przy wyznaczeniu wykonawcom nowego terminu ważności wadium?

Czy wezwanie wynikające z art. 184 p.z.p., można ewentualnie ponowić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?