Jak w czasie epidemii koronawirusa (COVID-19) można udostępnić akta, by dochować terminu udostępnienia, który nie biegnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Starosta uzgodnił z RDOŚ projekt decyzji zezwalającej Gminie na wycinkę drzew z powodu inwestycji (częściowo z funduszy unijnych). Obecnie organ jest na etapie konieczności udostępnienia akt sprawy przed wydaniem decyzji.

Jak w czasie epidemii koronawirusa (COVID-19) oraz obowiązywania ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19. można udostępnić akta, by dochować terminu udostępnienia, który nie biegnie?

Czy w przypadku gdy z umotywowanego wniosku Gminy, organ podjął decyzję o nadaniu zezwoleniu rygoru natychmiastowej wykonalności, projekt zezwolenia należy (po wprowadzeniu tego zapisu) ponownie uzgodnić z RDOŚ?

Czy gdy wydano ww. zezwolenie, a Gmina złoży wniosek o nadanie mu rygoru natychmiastowej wykonalności, postanowienie, o którym mowa w art. 108 § 2 k.p.a. należy uzgodnić z RDOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX