Jak ujmować w księgach rachunkowych otrzymane transze dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o., podatnik czynny VAT, na podstawie umowy z Ministerstwem Gospodarki otrzyma pomoc publiczną w formie dotacji celowej. Wsparcie stanowi pomoc regionalną i jest realizowane w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej w latach 2011-2020". W związku z zawarciem umowy, spółka zobowiązała się do utworzenia określonej w umowie liczby nowych miejsc pracy do końca roku 2016, utrzymania każdego miejsca pracy co najmniej 5 lat od momentu jego utworzenia oraz poniesienia określonej kwoty wydatków na środki trwałe do końca roku 2016. Dotacja będzie płatna w 3 transzach (odpowiednio w roku 2014, 2015, 2016) w kwotach określonych w umowie. W przypadku gdy utworzona do końca roku 2016 liczba nowych miejsc pracy będzie niższa niż określona w umowie lub poniesione do końca roku 2016 wydatki inwestycyjne będą niższe niż kwota określona w umowie, wówczas Spółka zobowiązana będzie do zwrotu wypłaconej dotacji wraz z odsetkami.

Jak należy pod względem rachunkowych ująć w księgach podatkowych otrzymane transze dotacji?

Czy należy rozliczać je w czasie w korespondencji z kontem pozostałe przychody operacyjne?

Jeżeli tak, to w jakim okresie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access